Miljö

Maskinflisning i Laxå tar ett klimatsmart ansvar för människor och miljö genom att vara riktigt bra på att omvandla energived och annat trämaterial till bioenergi. Kunderna står alltid i centrum och med ett tätt samarbete påverkar vi tillsammans framtiden. Tjänster som erbjuds är hjälp att sönderdela och omvandla trämaterial som energived, skogsråvara, returträ och biprodukter till bioenergi. Maskinflisning är ett av Sveriges marknadsledande företag inom bioenergibranschen. 

Företagets produktion är uppbyggd för att påverka miljön minimalt. Vid nyinvesteringar av maskiner tas hänsyn till miljön baserat på aspekter som senaste miljömotorer och bio-olja för att så långt det är praktiskt och ekonomiskt rimligt minska miljöpåverkan.

Vår miljöpåverkan har tydliggjorts i certifieringsprocessen, där vi har kartlagt vår miljöpåverkan och bedömt våra miljöaspekter samt identifierat våra betydande miljöaspekter.

Resultatet av den kartläggningen visar på att vår kärnverksamhet dvs flisning och krossning har mindre betydande miljöpåverkan medan våra transporter står för den i särklass största miljöaspekten. Vi har därför koncentrerat vårt miljöarbete på att minska dessa i allt från inköp av förbrukningsmaterial och övrig utrustning till planering av schema för att minska transporterna av maskinerna mellan kunder.